Ebben a cikkben:
Figyelem! Ez a cikk már nem aktív!

VP2-4.1.1.-20 - Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

2021. augusztus 04.
913

A pályázat célja:

Az állattartók jelentős része elavult létesítményekben, korszerűtlen technológiával és ebből fakadóan magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni, ugyanakkor az ágazat versenyképességének megőrzéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek. A korszerűtlen, elavult termelési technológiák kiterjedt alkalmazásából eredően alacsony jövedelmezőséggel és termelékenységgel egyaránt jellemezhető állattartó ágazatok versenyképessége beruházási támogatásokkal javítható. A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.


A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtása:
Ötödik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.

Hatodik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

  • A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A vissza nem térítendő támogatás támogatási kérelembenyújtásával igényelhető.


A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500-600 db


Projekt megvalósulási helye: Országos, Magyarország teljes területe


Támogatás mértéke és összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

- A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

- A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.


Előleg mértéke: A megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a.


Tervezett keretösszeg: A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 260 milliárd Ft.


Projekt végrehajtási idő: 24 hónap


Fenntartási idő: Projekt záró beszámoló benyújtását követő 5 év.


Biztosítékok köre:

Kizárólag a előlegre vonatkozóan:

A támogatás visszafizetésének biztosítéka lehet:
a) garanciavállaló nyilatkozat,
b) ingatlan jelzálogjog,
c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainakkezességvállalása,
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
e) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, vagy
f) az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti egyedi állami kezesség
g) hitelintézet által kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.


Támogatást igénylők köre:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt1 üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 8. számú szakmai mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében az üzemméret meghatározása szempontjából az alábbiak kerülnek figyelembe vételre a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

- támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,

- TERA területen kívüli minden olyan - az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett - földterület, ahol a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a földterület fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,

- támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,

- a nem ENAR bejelentés köteles állatállomány esetén minden olyan tenyészet éves állatlétszáma, amely a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érinti. Az éves átlaglétszám az, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.


Megvalósítandó tevékenységek:

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése)

2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása,,etetés és itatás technológiájának kialakítása)
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása)

3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása (beleértve a

falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása)

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése)

4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház

építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása)

5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:

A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, mézház-, tojás

válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására

és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása)

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása:

• Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.

• Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

• Világítási rendszerek korszerűsítése.

• Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

•  Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható

tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) Projekt előkészítés:

- szakmai előkészítés,

- közbeszerzés;

b) Mérnöki feladatok;

c) Projektmenedzsment;

d) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

2. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az A)

pontjában (A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;

b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása.

c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése.

d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló, Rakodógépek beszerzése az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt támogatott);

e) Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése az alábbi célterületi bontás szerint

1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése:

- Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

- Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése.

2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése:

- Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:

- Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda)

- A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter),

- Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:

- Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.


Műszaki, szakmai, egyéb fontos elvárások:

Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a támogatást igénylőnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki dokumentációt csatolni.

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentációt.

A csatlakozási ponton az összesített – az inverter névleges teljesítménye alapján - 50 kVA kiserőművi csatlakozási teljesítményt meg nem haladó napelemes rendszerek esetében nem szükséges építésügyi és

egyéb illetékes hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani (a támogatást igénylő nevére szóló építészeti-műszaki tervdokumentáció benyújtása ebben az esetben is szükséges).

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció támogatási kérelemhez történő csatolása minden esetben szükséges.

Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén (például: etetés-itatás technológia, lámpacsere) nem szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért igazolást benyújtani arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles. Továbbá e tevékenységek esetében elegendő technológiai leírás és a megvalósítási helyet ábrázoló helyszínrajz, valamint vázrajz benyújtása, építészeti-műszaki tervdokumentáció benyújtására nincs szükség.

Engedélyköteles építési tevékenység esetén legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési és/vagy a jogerős vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedélyt a hozzá kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.

Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelembenyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.

Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati

szabályozás szerint). Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén nem szükséges építési napló és felmérési napló vezetése, illetve műszaki ellenőr alkalmazása.Amennyiben a környezeti ha tásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá besorolható a tervezett tevékenység (előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás), az eljárást lezáró végleges környezetvédelmi határozatot az első kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. Amennyiben a Rendelet alá nem sorolható be a tervezett tevékenység, előzetes vizsgálati-, környezeti hatásvizsgálati-, egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció készítése nem szükséges, úgy az erről szóló kedvezményezetti nyilatkozatot kell az első kifizetési kérelemhez benyújtani.

Kiskapacitású (50 kg/óra teljesítményt meg nem haladó) állati hullaégető berendezés beszerzése, létesítése esetén legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez csatolni szükséges az illetékes állategészségügyi állomás által kiállított működési engedélyt, valamint a kapcsolódó dokumentációt. Nagykapacitású (50 kg/óra teljesítményt meghaladó) állati hullaégető berendezés beszerzése, létesítése esetén a támogatási kérelemhez csatolni szükséges az illetékes környezetvédelmi hatósághoz benyújtott, az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a kapcsolódó dokumentációt. Az első elszámolással érintett kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős engedélyt a hozzá kapcsolódó dokumentációval együtt. A záró kifizetés feltétele a jogerős működési engedély megléte, melyet a záró kifizetési igényléshez be kell nyújtani.

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által kibocsátott „Pályázati igazolás HMKE létesítéséhez” tárgyú dokumentumot a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani, melynek dátuma legkésőbb a hiánypótlás benyújtásának dátuma lehet.

a) Az első napelemes rendszer létesítésével kapcsolatos kifizetés feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, amelyet az első napelemes rendszer létesítésével kapcsolatos kifizetési igényléshez be kell nyújtani.

b) A záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte, amelyet a záró kifizetési igényléshez be kell nyújtani.

A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.

Energiahatékonyság javítására, illetve megújuló technológia alkalmazására vonatkozó projektekkel kapcsolatos elvárások:

Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A minimálisan elvárt 10%-os hatékonyságjavulást az alábbiak szerint szükséges igazolni.

A) Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozó épületek energetikai-korszerűsítése esetén az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint a meglévő állapotra energetikai tanúsítványt kell kiállíttatni, valamint a tervezett állapotra vonatkozóan a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet (a továbbiakban TNM rendelet) szerinti számításokat kell készíteni. A számításokat alátámasztó munkarészben meg kell határozni a felújításra irányuló javaslatok energetikai minőségét és az azokkal elért energia-megtakarítást az összesített energetikai mutatóban. A korszerűsítéssel érintett szerkezetnek és jelentős felújítás esetén az egész épületnek meg kell felelnie a TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott költségoptimalizált követelményeknek. A projekt fizikai befejezését követően ugyancsak szükséges elkészíttetni, illetve a záró kifizetési igényléshez benyújtani az épületenergetikai tanúsítványt, illetve a fentiek szerint a fajlagos energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat. Mindkét esetben a fajlagos energiahatékonyság alapja az energetikai tanúsítvány, ám azt ki kell egészíteni a technológiára vonatkozó energetikai adatokkal, és az energetikai hatékonyság javulását a teljes építményen, az épület és a technológia összességén kell kimutatni. A 10 %-os javulást ebben az összesített értékben kell elérni.

B) Hűtéssel és fűtéssel el nem látott építmények (a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § e) pont alatti kategóriába tartozó épület), illetve a 176/2008. Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó épületek energetikai felújítása esetén az érintett építmények energetikai méretezését a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő épületgépész vagy energetikus mérnök által el kell

végeztetni, illetve energetikai számítást kell készíttetni és benyújtani. Ebben a 10 %-os fajlagos energia-megtakarítást igazolni kell a meglévő és a tervezett állapotra vonatkozóan.

C) Energiahatékonyság javítását célzó, technológiát fejlesztő beruházás esetén a technológia egységre vetített energiaigény 10%-os fajlagos energiajavulását a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő épületgépész vagy energetikus mérnöknek kell igazolni energetikai számítással. A jelenlegi (felújítást közvetlenül megelőző) adatokra alapozva igazolni kell a technológia fajlagos energiafogyasztását. Vagyis ki kell mutatni éves szinten az egységnyi (tonna, m3, db. stb.) termék előállításához közvetlenül (kizárólag a technológia működtetéséhez) szükséges energiát, és mindezt fogyasztási és termelési adatokkal alátámasztani, illetve az éves fajlagos energiafogyasztást primer energiára át kell számítani és összehasonlítani a felújítás utáni fajlagos (technológiai) energiafogyasztással. A projekt fizikaibefejezését követően ugyancsak el kell készíteni a fentiekben részletezett jogosultságokkal rendelkező mérnökkel, illetve a záró kifizetési igényléshez be kell nyújtani az energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat.

D) Az energetikai hatékonyság javulást a teljes, korszerűsítéssel érintett projektrész vonatkozásában szükséges vizsgálni. Amennyiben tehát épület felújításra és technológia korszerűsítésére is sor kerül, az energiahatékonyság javulást a támogatott építések és technológiai beruházások összességén kell kimutatni. Ennek megfelelően amennyiben a támogatást igénylő az adott projekt keretében az A-B-C pontokban leírt esetekből többféléhez is kér támogatást, úgy az egyes részterületekre jellemző jelenlegi és tervezett energiafogyasztást abszolút energiában kell megadni (azonos mértékegységben kell kifejezni), és összesíteni kell. Az összesített jelenlegi energiafogyasztáshoz képest kell elérni 10% csökkenést az összesített tervezett energiafogyasztásban.

A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélendő.

Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:

a) A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik.

b) A kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárak mértékéig lehet elszámolni.

A műszaki teljesítmény igazolása valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában kötelező az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Gép- és eszközbeszerzés esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól7 származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre, eszközre vonatkozó magyar nyelvű árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, és/vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be;

A beszerezni kívánt gépeknek, eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.


A támogatás formája: Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Széchenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Amennyiben tovább használod weboldalunkat, úgy elfogadod a cookie-kat. A részletekért kattints ide!