VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 - Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

2022. március 04.
413
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 - Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21

A felhívás célja

Magyarország természeti adottságai kiváló feltételeket biztosítanak a gyümölcs-, gyógy-, aroma- és

fűszernövény termesztésre. Az ágazat a friss fogyasztású termékek mellett az élelmiszer- és feldolgozóipar számára is alapanyagot biztosít. A folyamatosan bővülő és változó piaci igények kielégítéséhez elengedhetetlen a jelenleginél korszerűbb termesztéstechnológiák alkalmazása, intenzív, a piaci igényeket kiszolgálni képes ültetvények kialakítása, a fajtaválaszték korszerűsítése, a termésátlagok és a minőség javítása, az öntözött ültetvények területének növelése, valamint az ökológiai művelésmód alkalmazásának az ösztönzése. Fontos cél, hogy magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát.

A támogatás mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 500 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

a) az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.

b) a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése

A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe

vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Támogatást igénylők köre:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben

igazolják, hogy:

a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 7. számú mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei

kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással,  amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

Amennyiben fenti területtel nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret

számításánál figyelembe venni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %- ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie

Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében

támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

Támogatható tevékenységek bemutatása:

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

 1. Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.
 2. Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése, amely abban az esetben támogatott, ha a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a termőre fordulástól számított 10 évet.

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény

korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is

megvalósíthatók).

 1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
  a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,
  b) jégháló beszerzése, kiépítése.
 2.  Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.
 3.  Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
  Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).
 4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
  a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
  b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.
  c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
  d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 1. gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
 2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
  a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.
 3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
  a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
  b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.
  c) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

Kötelezően megvalósítható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:
  a) Víztakarékos öntözőrendszer kiépítése. (A Kedvezményezett saját erőből is megvalósíthatja, tehát a víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.)
 2. Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán, amennyiben azt az 1. számú melléklet I. táblázat ’H’, ’I’ és ’J’ oszlopa az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:
  a) Támrendszer, kiépítése.
  b) Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése.
  c) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.
 3. A 2. célterület 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.
 4. Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható

tevékenységgel együttesen támogathatóak (mindkét célterület vonatkozásában):

a) Projekt előkészítés:

- szakmai előkészítés

- közbeszerzés.

b) Mérnöki feladatok.

c) Projektmenedzsment.

d) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

2. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az 1. célterület A)

pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel

együttesen támogathatóak:

a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:

i. A jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló beszerzése, kiépítése.

ii. Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása.

iii. Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása.

b) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. (füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése).

c) Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott

technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).

d) Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:

i. Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi

beszerzése.

ii. Önjáró betakarítógépek beszerzése.

iii. Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.

iv. A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók,

szedőállványok).

v. Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

e) Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Az 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenység:
  •  Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 2. Az 1. célterület A) 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) és a 2. célterület 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) tartozó tevékenység:
  • Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.
 3. A 2. célterület: Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
  a) 2. célterület 1. pontja szerint telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése.
  b) Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
  c) Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

Fenntartási kötelezettségek:

• A támogatásban részesült ültetvényt az 1. számú melléklet I. és II. táblázat „Kötelező termesztésben tartás termőre fordulástól (év)” és „Termőévek száma” oszlopaiban meghatározott ideig művelésben tartja.

• Amennyiben a támogatásban részesült fajokból létrehozott ültetvény telepítése esetében a kötelező termesztésben tartás ideje, illetve a termőévek száma nem éri el a 3 évet, úgy a kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett köteles vállalni, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/E Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

•Ökológiai művelésű ültetvény létrehozása esetén a Kedvezményezett köteles a támogatásban részesült ültetvényt annak termőre fordulásától számítottan 5 évig átállt ökológiai státuszban tartani és annak megfelelően művelni.

• Gép, eszköz beszerzése esetén, továbbá építéssel járó tevékenységre vonatkozóan a kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A projektvégrehajtás időtartama:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatási kérelmek benyújtása

Nyolcadik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.

Kilencedik szakasz: 2022. április 1. – 2022. április 14.

Tizedik szakasz: 2022. április 15. – 2022. április 30.

Kattintson ide, a felhívás 1. sz. mellékletének letöltéséért. 

asdf
Széchenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Amennyiben tovább használod weboldalunkat, úgy elfogadod a cookie-kat. A részletekért kattints ide!